Innan ett bygge kan påbörjas behöver ibland sprängning och pålning ske på tomten. Med vibrationsmätning bedöms om närliggande anläggningar kan påverkas.

Nya anläggningar på en tomt kan inte göras utan noggranna förberedelser. Om en motorväg ska dras fram måste marken röjas från berg som är i vägen och stenar ska sprängas. Men sådana åtgärder ger upphov till vibrationer i marken. Om det finns lösa jordlager i omgivningen kan marken i värsta fall ge sig iväg.

Om en tomt i en tätort ska exploateras, där höghus eller annan byggnad ska uppföras, kanske tomten måste pålas. Hus i närheten mår inte alltid bra av sådana arbeten. Putsen på husens fasader kan skadas och sprickor på vitala delar kan uppträda. Den som orsakar skadorna kan krävas på skadestånd.

Vibrationsmätning före nytt höghusbygge

Elias är byggchef på ett större fastighetsbolag som köpt in en havsnära tomt i ett äldre fabriksområde. Bolaget ska bygga höghus med havsutsikt. Men Elias är osäker på vad som döljer sig under markytan och låter därför göra en geoteknisk undersökning. Resultatet blir att tomten måste förstärkas med pålning.

Pålning kommer att leda till vibrationer och därför vill Elias ha konsultation gällande vibrationsmätning. Innan arbetet med pålning påbörjas gör konsultfirman en riskanalys och när jobbet är igång följs det i realtid. Data från mätningarna överförs direkt till Elias via sms eller dator. Han har därigenom löpande möjlighet att styra anläggningsarbetet. När arbetet med pålning är slutfört får han ett dokument som visar vilka nivåer vad gäller vibrationer som förekommit vid olika tidpunkter.